ckz

Rekrutacja na staże i praktyki zawodowe

logo projektu

W dniu 14 maja rozpoczynamy rekrutacje na staże  i praktyki zawodowe organizowane w ramach projektu „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.

Staże i praktyki zawodowe będą organizowane  w miesiącach wakacyjnych lipiec – sierpień w zakładach pracy, z którymi szkoła współpracuje.

Staże zawodowe organizowane są dla uczniów kształcących się w klasach technikum.

Praktyki zawodowe  organizowane są dla uczniów kształcących się w klasach zasadniczych szkół zawodowych.

W drugiej edycji zaplanowanych jest 20 miejsc na staże zawodowe (technikum) oraz 10 miejsc na praktyki zawodowe (zasadnicza szkoła zawodowa).

Rekrutacja prowadzona będzie przez lidera szkolnego w sekretariacie na warsztatach szkolnych. Zgodnie z regulaminem osoby chętne do wzięcia udziału w stażach lub praktykach powinni złożyć prawidłowo wypełnioną dokumentacją.

Zachęcamy do udziału w stażach i praktykach zawodowych.